BÁNH NÔI (ĐẦY THÁNG, ĐẦY NĂM)

** Bánh đường fondant  – dạng 3D

** Có các cỡ dành cho từ  10 – 12 khách trở lên