BÁNH QUYỂN SÁCH MỪNG LỄ PHONG HÀM

** Bánh đường fondant  – dạng 3D

** Có các cỡ dành cho từ 12 – 15 khách trở lên